Już dziś dołącz do grona stałych gości Kopalni Formy!

Proponujemy karnety miesięczne i roczne,

dzięki którym korzystasz z wszystkich atrakcji klubu!

Ważność karnetu

Karnet miesięczny ważny jest przez 4 tygodnie od daty pierwszego wejścia. Karnet roczny ważny jest przez okres 12 miesięcy, po których upływie przedłuża się automatycznie na kolejny rok – chyba, że umowa została wypowiedziana pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Karnet okazuje się przy każdym wejściu do klubu i na żądanie obsługi klubu. Niewykorzystane wejścia do Klubu nie przechodzą na następny okres ważności karnetu. Posiadacz karnetu nie może przekazywać uprawnień do korzystania z niego innym osobom.

Zawieszenie członkostwa

W przypadku choroby, istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego. Roczne członkostwo w Klubie może być zawieszone na okres 1 miesiąca, po przedstawieniu pisemnego oświadczenia. Umowa o członkostwo przedłuża się o czas zawieszenia.

Zakończenie członkostwa

Umowa o członkostwo w Klubie może zostać rozwiązana z miesięcznym, pisemnym okresem wypowiedzenia w przypadku choroby, zmiany miejsca zamieszkania, utraty dochodu lub innej ważnej przyczyny.

współpracujemy