Już dziś dołącz do grona stałych gości Kopalni Formy!

Proponujemy karnety miesięczne i roczne,

dzięki którym korzystasz z wszystkich atrakcji klubu!

Ważność karnetu

Karnet miesięczny ważny jest przez miesiąc od daty pierwszego wejścia. Karnet roczny ważny jest przez okres 12 miesięcy, po których upływie przedłuża się automatycznie na kolejny rok – chyba, że umowa została wypowiedziana pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Karnet okazuje się przy każdym wejściu do klubu i na żądanie obsługi klubu. Niewykorzystane wejścia do Klubu nie przechodzą na następny okres ważności karnetu. Posiadacz karnetu nie może przekazywać uprawnień do korzystania z niego innym osobom.

Zawieszenie członkostwa

W przypadku choroby, istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego. Roczne członkostwo w Klubie może być zawieszone na okres 2, po przedstawieniu pisemnego oświadczenia. Umowa o członkostwo przedłuża się o czas zawieszenia.

Zakończenie członkostwa

 

współpracujemy