Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląskie Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju pod adresem ul. Dąbrowskiego 2b wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525766,

 1. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub Kopalnia Formy w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Prostej 4 lub email: biuro@kopalniaformy.pl

II. Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 3. w celu wysyłania Państwu informacji o naszych promocjach na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;

 4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 5. w celu publikowania zdjęć z organizowanych zajęć w siłowni na naszej stronie internetowej na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a.

III. Dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. Wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli do momentu upływu okresu roszczenia podatkowego licząc od końca roku, w którym roszczenie wygasa. Liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

 2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 3. Zapis z monitoringu wizyjnego przechowywany jest do momentu nadpisania, nie dłużej niż 3 miesiące.

 4. Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody, przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody.

IV. Udostępnienie Państwa danych osobowych na zlecenie Administratora następuje do podwykonawcy, który dostarcza oprogramowanie służące do obsługi rejestrowanie wizyt w obiekcie sportowym, oraz firmie wspierającą obsługę księgową.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 7. wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

VI. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub realizacji świadczenia usług na obiekcie sportowym.

VII. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

VIII. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

IX. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

współpracujemy