Regulamin Konkursu

Regulamin Akcji

„Kobieta, którą podziwiam”

w Kopalni Formy w dniach 6-10 marca 2022r

 

                                                                §1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Kobieta, którą podziwiam” w Kopalni Formy w dniach 6 – 8 marca 2022 r. jest  Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 2 b 44-338

 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się Akcja, w tym również warunki i zasady wydawania nagród oraz przebieg postępowania reklamacyjnego.

 3. Udział w Akcji jest dobrowolny.

                                                                        §2. Cele Akcji

Akcja ma na celu promocję klubu Kopalnia Formy , podtrzymanie dobrych relacji z obecnymi i przyszłymi Klientami, zachęcenie Uczestników do rozwijania ich zdolności literackich, rozbudzenie kreatywności, jak również zachęcenie do aktywnego trybu życia.

§3. Czas trwania Akcji

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 6 marca 2022 r. (niedziela ), przy czym:

 a) w wypadku Uczestników biorących udział w Akcji za pośrednictwem serwisu Facebook - z chwilą umieszczenia ogłoszenia o akcji na oficjalnym profilu Kopalni Formy na portalu społecznościowym Facebook,

2. Akcja trwa od 6 marca ( niedziela) do dnia 10 marca 2022 r. (wtorek ) do godz. 20:00.

                                                                          §4. Uczestnicy Akcji

1. Uczestnikami Akcji mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające publiczne konto  w serwisie Facebook („Uczestnicy”).

2. W związku z realizacją Akcji, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do weryfikacji tożsamości Uczestnika Akcji

3. Uczestnicy Akcji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w Akcji i przestrzegania jego postanowień.

 4. W Akcji nie mogą brać udziału wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających w zarządzie lub innych organach Organizatora oraz podmiotów powiązanych z którymkolwiek z nich osobowo lub kapitałowo, jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z nich osobowo lub kapitałowo, w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub organizowaną Akcją.

§5. Zadanie

  1. Aby wziąć udział w Akcji w czasie jej trwania Uczestnik zobowiązany jest:
  • polubić post – film dotyczący konkursu
  • udostępnić post na swojej tablicy FB
  • samodzielnie wykonać zadanie polegające na udzieleniu jak najbardziej kreatywnej i oryginalnej odpowiedzi na pytanie „Napisz, jaką kobietę podziwiasz w swoim życiu i dlaczego?”, przy czym odpowiedź powinna pozostawać w związku z działalnością sportowo-rekreacyjną 
  • za pośrednictwem Facebooka : opublikować Zadanie w komentarzu do ogłoszenia o Akcji na oficjalnym profilu Kopalni Formy na portalu społecznościowym,

 

 2. Momentem dokonania skutecznego Zgłoszenia jest moment jego publikacji na publicznym koncie I na Facebooku w czasie trwania Akcji.

3. Uczestnik musi być autorem wykonanego przez niego Zadania oraz wszystkich jego elementów oraz muszą przysługiwać mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanego przez niego Zadania i jego elementów. Zadanie musi zostać wykonane samodzielnie przez Uczestnika.

 4. Zamieszczone w Zgłoszeniu treści nie mogą naruszać praw osób trzecich, prezentować treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści na jakimkolwiek tle ani treści naruszających dobre imię Organizatora ani Sieci Klubów.

 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgodność zawartych w Zgłoszeniu treści z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie dóbr osobistych czy praw osób trzecich, w tym za naruszenie praw autorskich podmiotu trzeciego w związku z wykonaniem Zadania, praw do wizerunku lub danych osobowych.

 6. Uczestnik Akcji może dokonać tylko jednego Zgłoszenia obejmującego jedno Zadanie. W przypadku gdy Uczestnik dokona więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator weźmie pod uwagę prawidłowe Zgłoszenie, a jeśli więcej niż jedno Zgłoszenie tego samego Uczestnika będzie prawidłowe, wówczas brane pod uwagę przy wyłanianiu Laureata będzie tylko pierwsze

§6. Wyłonienie Laureatów i przyznanie nagród

1. W   konkursie głosowanie odbywać będzie się w komentarzach pod postem konkursowym,

2.Wyłonimy 3 prace, których komentarze ze zdjęciem zdobędą najwięcej like’ów przez Fanów Fanpage.

3. Do wygrania będą :

  • 1 miejsce – Karnet Open
  • 2 miejsce – trening Ems
  • 3 miejsce – zestaw suplementów marki Olimp

4. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany nagrody na wartość pieniężną.
5. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u.
6. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie, poprzez spełnienie wymogów formalnych oświadcza, że akceptuje regulamin konkursu..
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2022 r. o godzinie 18:00

 


Wszystkie aktualności

współpracujemy