Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW DLA DZIECI BAWILANDIA

1.Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 12 lat. Dzieci do lat 3 bawią się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

2. Za bezpieczną zabawę dzieci w sali zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice.

3. Sala zabaw dla dzieci „Bawilandia” udostępnia klientom urządzenia zabawowe, sale okolicznościowe i inne artykuły rekreacyjno-sportowe, nie sprawuje jednak opieki nad dziećmi.

4. Rodzice mogą przebywać w sali zabaw ( za wyjątkiem konstrukcji) wraz z dziećmi lub na własną odpowiedzialność pozostawić dziecko w sali zabaw pod opieką personelu (przed pozostawieniem dziecka pod opieką personelu należy poinformować o tym personel Sali zabaw, oraz pozostawić dane pozwalające na kontakt z rodzicem/opiekunem).

5. Rodzic/Opiekun pozostający wraz z dzieckiem na Sali Zabaw jest za nie wyłącznie odpowiedzialny. W razie zamiaru opuszczenia Sali zabaw i pozostawienia na niej dziecka, Rodzic/Opiekun winien powiadomić o tym fakcie personel Sali Zabaw.

6. Zabrania się wchodzenia na konstrukcje osobom powyżej 12 lat.

7. Personel sali zabaw dokonuje wszystkich niezbędnych zabiegów w celu zapewnienia klientom najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny , jednakże nie odpowiada za brak stosowania się dzieci do regulaminu sali zabaw lub niewłaściwe zachowanie powodujące szkody powstałe w wyniku owego zachowania

8. Artykuły spożywcze należy spożywać tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tzn. przy stolikach oraz dwóch salach urodzinowych, nie należy wnosić własnego jedzenia ani picia.

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia alkoholu oraz palenia papierosów.

10. W sali zabaw bawimy się w skarpetkach lub butach zamiennych, buty zostawiamy w miejscu do tego przeznaczonym. Dotyczy również rodziców I opiekunów.

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wspinania się na siatki ochronne.

12. Rodzice odpowiadają za szkody materialne wynikłe z powodu ewidentnych, niewłaściwych zachowań dzieci, które mimo zwracania uwagi przez personel z premedytacją niszczą sprzęt, stwarzając niebezpieczne sytuacje zarówno dla siebie jak również innych klientów korzystających z sali zabaw.

13. W sytuacji opisanej w pkt. 10 personel ma prawo wyprosić klienta z terenu sali zabaw dla dzieci oraz dokonać obciążenia finansowego za wynikłe szkody.

14. Podczas zabawy dzieci nie mogą mieć założonych: łańcuszków, zegarków, pierścionków oraz jakichkolwiek ostrych przedmiotów

15. Zabrania się wchodzenia w miejsca, które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją.

16. Właściciel oraz personel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.

17. Dzieci wchodzą na salę zabaw po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w recepcji.

18. Za rzeczy pozostawione w sali zabaw, „Bawilandia” nie odpowiada.

19. Zabrania się:

20. O zakazach wyszczególnionych w pkt 18 Regulaminu Rodzic/Opiekun jest obowiązany pouczyć dziecko przed rozpoczęciem zabawy. Naruszenie któregokolwiek z powyższych zakazów będzie skutkowało upomnieniem dziecka, jak i powiadomieniem Rodzica/Opiekuna. W razie powtarzających się naruszeń personel Sali Zabaw może nakazać opuszczenie Sali Zabaw przez dziecko po uprzednim wezwaniu Rodzica/Opiekuna i po odebraniu przezeń dziecka.

21. Na Sali Zabaw może być obecnych równocześnie do 50 dzieci.

22. Wszelkie wątpliwe kwestie dotyczące korzystania z Sali Zabaw, rozstrzyga personel Sali Zabaw obecny w danym dniu.

23. Ze względów epidemiologicznych personel Sali Zabaw może odmówić wstępu dzieciom widocznie chorym.

24.Sala Zabaw BAWILANDIA zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć, filmów na swojej stronie internetowej, FB oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice, opiekunowie i inne osoby przebywające na sali zabaw, nie wyrażają zgody na wykorzystanie materiałów promocyjnych z udziałem dziecka lub wizerunkiem własnym, należy powiadomić
o tym Personel Sali Zabaw Bawilandia drogą e-mailową na adres:
bawilandia@kopalniaformy.pl przesyłając
w załączniku zdjęcia, zawierające wizerunek, który nie może być upubliczniany.

25. Korzystanie z sali zabaw dla dzieci „Bawilandia” tzn. uiszczenie opłaty za zabawę, przedstawienie biletu uprawniającego do korzystania z placówki oraz organizacja urodzin jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie sali zabaw.

Regulamin Urodzin

1. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej dokonuje się osobiście w Recepcji lub telefonicznie.

2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji i otrzymania zaproszeń jest wpłata zaliczki w wysokości 50,00zł (I WARIANT) lub 100 zł (II WARIANT)

3. Wpłaty zaliczki dokonuje się w recepcji Kopalni Formy.

4. Nie dokonanie wpłaty zaliczki najpóźniej na 5 dni przez zarezerwowanym terminem urodzin powoduje anulowanie rezerwacji.

5. Opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości w/g cennika.

6. Poczęstunek dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany tylko w kąciku urodzinowym.

7. Podczas trwania imprezy urodzinowej w sali zabaw mogą przebywać i bawić się inne dzieci wraz z opiekunami.

8. Za odbiór dzieci z imprezy urodzinowej odpowiedzialny jets rodzic organizujący imprezę.

9. BAWILANDIA nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne, które mogą wyniknąć z wniesienia własnych produktów spożywczych do sali zabaw.

Kopalnia Formy to nowoczesny klub sportowo-rekreacyjny zlokalizowany w centrum Jastrzębia-Zdroju, w którym każdy znajdzie coś dla siebie: nowoczesną siłownię ze sprzętem firmy Technogym i strefą funkcjonalną Reebok, sale fitness wyposażone m.in. w sprzęt marki Reebok, TRX, BOSU, zajęcia grupowe na rowerach, trzy korty do squasha, boisko do cube balla, bawilandię oraz gabinet masażu. Zapraszamy.